AECOsim a Excel

V předešlém článku bylo ukázáno, že model budovy - přesněji: jednotlivé stavební objekty - je možné v AECOsimu editovat nejen graficky, ale i v rozpisce. V dialogu Schedules si uživatel může kdykoliv vypsat aktuální seznam použitých stavebních objektů a podle potřeby je měnit. Nicméně pokud je model budovy "poněkud rozsáhlejší" a počet stavebních objektů jde řádově do stovek či tisíců, stane se editační práce v dialogu Schedules (Rozpisky) "poněkud nepřehledná". Má uživatel možnost vidět a popř. editovat Rozpisky i jinak?

Ta možnost tady je. Aktuální model budovy lze exportovat - položku po položce - do různých formátů, a pak následně s nimi "něco" provést. Například vytisknout seznam všech dveří určitého typu, a to nikoliv se všemi atributy (a že jich je!), ale pouze s těmi, které nás zajímají. Jako přirozený exportní formát se nabízí XLSX soubor programu Excel.

Export do Excelu provedeme přímo v dialogu Schedules

Dialog Schedules (Rozpisky) otevřete pomocí ikony na pásu (ribbonu) Data/Reporting - Data. Obrázek ukazuje situaci, kdy uživatel v poměrně rozsáhlé budově v seznamu kategorií (vlevo) vybral položku Openings/Doors (Otvory/Dveře). Seznam v dialogu obsahuje pouze všechny v modelu (a v připojených referenčních modelech, pokud nějaké jsou připojeny) osazené dveře.

Na tlačítku Export (v pravé části horní lišty) uživatel zvolí formát dat, do něhož se provede export - a teď pozor! - všech dveří z modelu (nebo, chcete-li to vyjádřit přesněji, všech dveří ze seznamu v dialogu Schedules). 

Po klepnutí na zvolený (Excel) formát systém chvíli chřoupe data, a když uživatel nemá smůlu, tak vypíše stručné oznámení, že export dopadl dobře. A také název Excel souboru, který jsme vytvořili. A také dotaz, zda tento Excelovský soubor má být ihned otevřen.

Po klepnutí na Ano se spustí aplikace Microsoft Excel (musí být nainstalována a provozuschopná) se čerstvě vytvořeným souborem.

Excel soubor s dveřmi se automaticky umístil do implicitního adresáře. Uživatel nemá možnost (tedy já o ní nevím...), jak umístění a název souboru při exportu ovlivnit. Nicméně zvolit jiný výstupní adresář lze pomocí konfigurační proměnné DG_SCHEDULES_DIR. Pokud to provedete pomocí tohoto postupu, pak se budou vaše Excel soubory exportované z Rozpisek hromadit v takto určeném adresáři.

Výše popsaný postup provede export pouze těch položek, které jsou aktuálně vypsány v dialogu Schedules (podle zvolené kategorie v levém sloupci). Pokud chceme vytvořit Excel soubor se všemi položkami ze všech kategorií (tj. se všemi stavebními objekty v modelu), je třeba postupovat jinak. Na tlačítku Export zvolit položku Export All Instances to Excel (Exportovat všechny položky do Excelu).

Proces proběhne stejně jako v předešlém ("pouze dveře") případě. V cílovém adresáři (určený konfigurační proměnnou DG_SCHEDULES_DIR se vytvoří nový Excel soubor, avšak nikoliv s názvem Doors.xls, jako u dveří, ale s názvem podle aktivního modelu. Zatímco "dveřní" XLS soubor obsahuje jen jednu záložku (Doors), tak XLS soubor se "všemi položkami" obsahuje karet několik, podle toho, jaké kategorie (stavebních objektů) byly v modelu použity.

Karty naleznete v Excelu na obvyklém místě - na spodní liště. 

Export do Excel souborů přináší však i možnost "návratu" zpět do grafického modelu poté, co uživatel hodnoty v seznamech položek v Excelu přepíše. Jinak řečeno: Model budovy lze změnit tak, že je editován nějaký číselný nebo popisný údaj v XLS souboru a tento soubor je zpět do modelu budovy načten. Grafická úprava všech dotčených položek; např. změna výšky dveří se provede na povel.

Slouží k tomu tlačítko Excel Exchange/Update from Excel (Excel změna/Aktualizovat podle Excelu) v pravé části horní lišty v dialogu Schedules.

Je třeba vybrat XLS soubor, z něhož do grafického modelu budovy načteme (importujeme) aktuální stav jednotlivých položek. Po potvrzení tohoto Excel souboru systém chvíli pracuje, a pak vydá zprávu, jak to dopadlo.

V našem případě (načtení všech dveří v budově ze souboru Doors.xls) to dopadlo takto:

  • Bylo načteno 37 položek
  • 23 prvků (dveří) zůstalo nezměněno
  • 5 prvků (dveří) se změnilo
  • Nenastala žádná chyba

Podrobnější zpravodajství se zvídavý uživatel dozví, pokud tlačítkem otevře žurnál o importu (Import Log).

Pokud uživatel v XLS souboru přepsal nějaké hodnoty v nějakých položkách, pak se tyto hodnoty přepíší jak v dialogu Schedules, tak se podle nich změní i grafický prvek v 3D modelu (popř. v řezu)

Závěr: Existuje zpětná vazba mezi grafickým ztvárněním modelu v AECOsimu a seznamem stavebních položek v Excelu. Na vyžádání (buď Export do Excelu, nebo Aktualizace podle Excelu) je možné změny přenášet z grafického do "rozpiskového" prostředí, a naopak.

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře